събота, септември 10, 2005

CMD Tab-completion in Windows 2000

Might be the last one in the world to discover this W2K tweak, but just in case others are interested; here's how to get "tab completion" (famous from the unix world and also (I hear) now default in Windows XP command prompts) in Windows 2000:
 1. Hit the "Start" button
 2. Select "Run"
 3. enter "regedit", hit OK
 4. Expand "My computer" (by clicking the little [+] beside it)
 5. Expand HKEY_LOCAL_MACHINE
 6. Expand SOFTWARE
 7. Expand Microsoft
 8. Expand Command Processor
 9. Double-click "CompletionChar"
 10. Replace the value that's there with 9 (which is the ASCII equivalent of the TAB key)
 11. Click OK

To enjoy, Hit the "Start"-button, then "Run" then type "cmd" and try typing cd Doc then hitting TAB... "Documents and Settings" should autocomplete...

Контрол над скрийнсейвъра в Windows

Ще ви предложа един хитър подход за бързо активиране/деактивиране на скрийнсейвъра, който, надявам се, ще ви е от полза.
Както знаете, за да "достигнете" до диалоговия прозорец, съдържащ опциите за контрол над скрийнсейвъра ("Display Properties"), са необходими не по-малко от четири натискания на бутоните на мишката: десен бутон - Свойства - Скрийнсейвър - избор от падащото меню - ОК = поне 4 "клика".
Това не е кой знае какво неудобство, но когато ежедневно ви се налага да повтаряте тази процедура всеки път, когато записвате DVD диск или докато извършвате рутинни бекъп-процедури, определено е по-разумно да ползвате по-гъвкав метод за активиране и деактивиране на скрийнсейвъра, защото цялостното му забраняване не е препоръчително, особено при CRT мониторите.
За съжаление, в Windows не е предвидено "фабрично" решение на тази недомислица, но за сметка на това с помощта на няколко прости "трика" е възможно да постигнем желаното.
За начало трябва да бъде създаден .reg файл, който изключва скрийнсейвъра директно от системния регистър. За целта изберете Start-Run-Notepad-OK. На първия ред в новия файл напишете:

Windows Registry Editor Version 5.00
и натиснете Enter два пъти. След това въведете следния ключ
[HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop]
и натиснете Enter веднъж. После напишете
ScreenSaveActive=0
и отново потвърдете с Enter. Съхранете файла в произволна папка, примерно c:\utils\, като не забравяте да добавите и разширението .reg от File-Save As диалога. След като изберете подходящо име за файла, да речем ssoff.reg, го запазете със Save. След това в същия файл с Notepad променете стойността на ScreenSaveActive от 0 на 1 и отново запазете файла, този път под друго име, например sson.reg.
И така, вече имате два файла за бързо активиране и съответно деактивиране на скрийнсейвъра: sson.reg и ssoff.reg.
Както вероятно се досещате, сега следва създаването на две препратки (shortcuts) към всеки от новите .reg файлове. Така при извикване на препратката, в системния регистър динамично ще се променя стойността на ScreenSaveActive ключа. Тоест с едно натискане на левия бутон на мишката по всяко време ще сте в състояние да деактивирате или да възстановите скрийнсейвъра си.
За целта щракнете с десния бутон върху работното поле и изберете New-Shortcut. В полето със свойствата на препратката въведете regedit c:\utils\ssoff.reg, след което натиснете Next, изберете подходящо име за нея, примерно "Screensaver disabled", и потвърдете с Finish.
Повторете същите стъпки за файла sson.reg, като зададете кореспондиращо име на препратката, да речем "Screen Saver active".
Вече разполагате с два удобни шорткъта, които бихте могли да поставите в tray лентата, за да са винаги под ръка. Когато впоследствие ви се наложи да деактивирате скрийнсейвъра, просто използвайте препратката "Screensaver disabled", след което, за да го възстановите, "Screen Saver active".
По желание бихте могли да използвате "горещи" клавишни комбинации, за да извикате желаната препратка - "Screen Saver active" или "Screensaver disabled". За да направите това, маркирайте шорткъта "Screensaver disabled" и след като щракнете с десен бутон върху него, изберете Properties от контекстното меню. Маркирайте полето "Shortcut", после "Shortcut key" и натиснете желаните клавиши, да речем SHIFT-F1, след което потвърдете с OK.
Следвайте същите стъпки и за препратката "Screen Saver active", като изберете например клавишната комбинация SHIFT-F2.
Алтернативно, ако ползвате XP, бихте могли да поставите sson/off бутоните в "Quick Launch" тулбара, намиращ се в лентата с приложенията (taskbar), чрез приплъзването им, за да са винаги достъпни.

Изпращане на e-mail чрез автентификация

Пример за изпращане на e-mail чрез автентификация ( Намерих примера в Internet):

If you don't need to authenticate, leave the last 3 parameters blank (just send empty strings), else fill in w/ your smtp server and login info.[WebMethod (Description="Simple mailer w/ authentication")]
public string SimpleMail(string mailto, string mailfrom, string mailsubject, string mailbody, string mailcc, string mailbcc, string smtpserver, string username, string password)
{
string _results = "success!";
MailMessage mm = new System.Web.Mail.MailMessage();
mm.From = mailfrom;
mm.To = mailto;
mm.Subject = mailsubject;
mm.Body = mailbody;
mm.Cc = mailcc;
mm.Bcc = mailbcc;
mm.BodyFormat = MailFormat.Text;

int cdoBasic = 1;
int cdoSendUsingPort = 2;

mm.Fields.Add("
http://www.blogger.com/'http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate", cdoBasic);
mm.Fields.Add("
http://www.blogger.com/'http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername", username);
mm.Fields.Add("
http://www.blogger.com/'http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword", password);
mm.Fields.Add("
http://www.blogger.com/'http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing", cdoSendUsingPort);
mm.Fields.Add("
http://www.blogger.com/'http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver", smtpserver);
mm.Fields.Add("
http://www.blogger.com/'http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout", 10);
mm.Fields.Add("
http://www.blogger.com/'http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport", 25);
mm.Fields.Add("
http://www.blogger.com/'http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl", false);

try
{
System.Web.Mail.SmtpMail.Send(mm);
}
catch (Exception e)
{
_results = e.ToString();
}

return _results;

}

петък, септември 09, 2005

Еволюция


Еволюция......:)

Ако искате да си направите шега...

Ако искате да си направите шега с някой приятел или съперник
просто му изпратете Този линк!!!

....и почакайте реакцията му....

Римски цифри

Налагало ли ви се е да преобръщате цифри от десетична бройна система в римски цифри? Ако да тази статия би била полезна за вас. Няма да се спирам подробно на римската система, само ще отбележа някой от трудностите при преобразуване.
Първо: XI = 10 + 1 = 11 и IX = 10 - 1 = 9
Също така съществуват ограничения за броя еднакви символи един след друг, както и за това коя цифра може да предхожда друга. Можем да забележим също че има сходство между числата 3(III), 30(XXX), 300(CCC), като и между 7(VII), 70(LXX), 700(DCC). Последното означава, че римската система не е толкова различна и може да се свърже с десетичната. Всъщност от всяко десетично число можем да сглобим римско такова, като разгледаме цифрите от ляво на дясно, преобразуваме ги в римски и ги долепим една до друга.
При преобразуването ще ползвам следните декларации
<p>const char *roman[] = {"", "A", "AA", "AAA", "AB", "B", "BA", "BAA", "BAAA", "AC");
const char *romanDigits[] = {"IVX", "XLC", "CDM", "M"};
Последователността от символи А, В, С е всъщност аналог на следния модел:
1(I) 2(II) 3(III) 4(IV) 5(V) 6(VI) 7(VII) 8(VIII) 9(IX)
Върху който се налагат истинските римски цифри.
Ето и кода:
void getRomanDigit(char *rslt, char x, unsigned char power)
{
const char *pch;
for (pch = roman[x]; '\n' != *pch; pch ++)
*rslt ++ = romanDigits[power][*cph - 'A'];
*rslt = '\n';
}
char *decimal2Roman(char *rslt, unsigned x)
{
unsigned char power;
char buf[10];
char oldRslt[MAX_ROMAN_LEN];
for (*rslt = '\n', power = 0; x > 0; power ++, x /= 10)
{
getRomanDigit(buf, (char) (x % 10), power);
strcpy(oldRslt, rslt);
strcpy(rslt, buf);
strcat(rslt, oldRslt);
}
return rslt;
}

Намиране на простите числа в интервал

Тук ще разгледам алгоритъм за намиране на прости числа във зададен интервал. Това е модификация на алгоритъма на Ератостен, като може да се каже че е един от най-добрите алгоритми.
Нека първо разгледаме алгоритъма на Ератостен в най общи линии. През 275-195г. пр. н.е. Ератостен от Сирен се досетил че простите числа могат да се пресмятат, като:
1. Записваме числата от 2 до n последователно
2. Намираме първото незачертано и немаркирано число - това е 2, маркираме го, след което зачертаваме всяко второ число след него.
3.Аналогично преминаваме на 3 и зачертаваме всяко трето число, като маркираме 3
Така всички маркирани числа са прости. Алгоритъмът е с въвеждане на масив с нули, в който поставяме всички числа, и поставяме знак само на позициите с прости числа.
Модификацията, която предлагам, е с масив, в който се записват само простите числа, а не всички числа в интервала. Вместо да проверяваме числата от 2 до n, можем да разделим този интервал на подинтервали и да проверим за всеки от тях, съдържа ли прости числа. Т.е. след записване на първото просто число(2), ще проверим в интервала [3, 2.2] - това е 3. Следващият интервал ще е [4, 3.3] - 5 и 7 са простите числа там. Реализацията на алгоритъма е на езика С, но вие можете да я модифицирате лесно за всеки друг език.

#include <stdio.h>
#define MAXN 10000
/* намира простите числа до n */
const unsigned n = 500;

unsigned primes[MAXN], pN = 0;

char isPrime(unsigned n)
{
unsigned i = 0;
while (i < pN && primes[i] * primes[i] <= n)
{
if (n % primes[i] == 0)
return 0;
i++;
}
return 1;
}

void findPrimes(unsigned n)
{
unsigned i = 2;
while (i < n)
{
if (isPrime(i))
{
primes[pN] = i;
pN ++;
printf("%5u", i);
}
i++;
}
}

int main(void)
{
findPrimes(n);
printf("n");
return 0;
}

Полезни съвети за паролите

Добрите пароли са първата стъпка към защитата на вашата система. Ако паролата ви може лесно да бъде позната или разкрита, ползвайки "dictionary attack"(изпробване на паролата с думи от речник), вашата система е уязвима от хакери, вируси и троянски коне.

Троянските коне и вирусите имат огромен успех при атакуването на лесни или стандартни пароли. Ако вземем за пример IRC/Flood Trojan, McAfee’s съобщава че този вирус има над 120 варианта и е инфектирал около 60,000 компютъра за 30 дни. Този троянски кон проверява 22 различни думи за административна парола.

Хакерите също така нямат особени проблеми при разпознаването на лесни пароли. Програми като L0phtCrack правят процеса лесен и ефикасен. За създаването на "речник" с думи е нужно само да напишете в любимата си търсачка "Creating Password Cracking Dictionaries".

Ето няколко правила при измислянето на подходяща парола:

* Никога не ползвайте лични данни - Име, телефон, ЕГН и др.
* Паролата трябва да съдържа числа и букви
* Пароли по-къси от 5 символа не са удачни
* Не ползвайте любими имена на хора, коли, вещи или ги съчетайте с цифри и главни и малки букви
* Сменяйте периодично паролата
* Не ползвайте една и съща парола на всякъде - ако на едно място я пробият, цялата ви информация е застрашена
* Записвайте на сигурно място паролите(не на компютър)

Ще ви предложа и списък с пароли, които никога не трябва да се ползват:

Буква
Слаби Пароли


A

a, A.M.I, A52896nG93096a, aaa, aammii, abc, abcd, academia, academic, accept, access, ACCESS,
account, accounting, action, adam, ADAMS, adfexc, adm, admin, ADMIN, Admin, admin2, administrator, Administrator, adminttd, ADMN,
admn, adrian, adrianna, adtran, adult, Advance, ADVMAIL, aerobics, alfarome, ALFAROME, ALLIN1, ALLIN1MAIL, ALLINONE, aLLy, ALLy,
alpha, AM, AMI, AMI!SW, AMI.KEY, AMI.KEZ, AMI?SW, AMI_SW, AMI~, AMIAMI, AMIDECOD, amipswd, AMIPSWD, AMISETUP, anicust, anon, anonymous, any@, ANYCOM, AP2SVP, aPAf, APL2PP, APPLSYS, APPS, AQDEMO, AQUSER, ARCHIVIST, Asante, ascend, Ascend, asdf, asdfgh, at4400, attack, AURORA$ORB$UNAUTHENTICATED, autocad, AUTOLOG1, Award, award, AWARD?SW, AWARD_SW, awkwardB

BACKUP, BATCH, BATCH1, BATCH2, bbs, bciim, bciimpw, bcms, bcmspw, bcnas, bcnaspw, bell9, BIGO, bin,
bintec, BIOS, BIOSPASS, biosstar, biostar, Biostar, BIOSTAR, BLAKE, blue, bluepw, boss, BRIDGE, browse, browsepwC

c, cablecom, cable-docsis, CAROLIAN, cascade, CATALOG, cc, CCC, ccrusr, CDEMO82, CDEMOCOR, CDEMORID,
CDEMOUCB, central, CHANGE_ON_INSTALL, changeme, checkfs, checkfsys, checksys, CHEY_ARCHSVR, circ, cisco, Cisco router, CLARK, client, CLOTH,
cmaker, CMSBATCH, CMSUSER, CNAS, COGNOS, Col2ogro2, comcomcom, COMPANY, Compaq, Compleri, computer, CONCAT,
condo, CONDO, Congress, CONV, CPNUC, CPRM, cr0wmt 911, craft, craftpw, Crystal, CSPUSER, CTX_123, CTXDEMO, CTXSYS, cust, custpw, CVIEWD

d.e.b.u.g, d8on, daemon, Daewuu, Database, databse, DATAMOVE, Daytec, DBSNMP,
DCL, DDIC, death, debug, DECMAIL, DECNET, default, DEFAULT, Dell, DEMO, demo, DEMO1, DEMO8, DEMO8, demos, deskalt, deskman,
desknorm, deskres, DESQUETOP, dhs3mt, dhs3pms, diag, diamond, DIGITAL, DISC, disttech, D-Link, dn_04rjc, dni, DS, DSAE
EARLYWATCH, echo, EMP, enable, eng, engineer, enquiry, enquirypw, enter, ESSEX, EVENT, Ezsetup


F
fal, FAX, fax, FAXUSER, FAXWORKS, FIELD, field, FIELD.SUPPORT, FINANCE, FND, foobar, friend, ftp


G
g6PJ, games, ganteng, GATEWAY, GEN1, gen1, GEN2, gen2, glftpd, gnumpf, god, godblessyou, gonzo, gopher, GPLD, gropher, guessme, guest, GUEST, Guest, guest1, GUESTGUE, guestgue, GUESTGUEST


H

h6BB, hacker, halt, HARRIS, hax0r, HELGA-S, HELLO, hello, HELP, help, HELPDESK, HEWITT RAND, hewlpack, HLT, home, Home,
HOST, HP, hp, HPDESK, HPLASER, HPOFFICE, HPOFFICE DATA, HPONLY, HPP187, HPP187 SYS, HPP189, HPP196, HPWORD PUB, hydrasnaI

I5rDv2b2JjA8Mm, ibm, IBM, ibmcel, ihavenopass, ILMI, inads, indspw, INFO,
informix, INGRES, init, initpw, install, Internet, IntraStack, IntraSwitch, INTX3, INVALID, IPC, IS_$hostname, ITF3000, iwillJ
j09F, j256, j262, j322, j64, JDE, Jetform, JONES


K
kermit, kiddie, komprie, ksdjfg934t


L

l2, l3, laflaf, lantronix, LASER, LASERWRITER, last, lesarotl, letacla, letmein, LIBRARY, lineprin, LINK, lkw peter, lkwpeter, LKWPETER,
Lkwpeter, llatsni, locate, locatepw, login, looker, LOTUS, love, lp, lpadm, lpadmin, lucenttech1, lucenttech2, lynxM

MAIL, mail, MAILER, maint, maintain, maintpw, man, manager, Manager, MANAGER, MANAGER.SYS, Master, MASTER, masterkey, MBIU0, MBMANAGER,
MBWATCH, mcp, MDSYS, me, merlin, mfd, MFG, MGR, MGR.SYS, MICRO, MILLER, mirc, mlusr, mMmM,
MMO2, MODTEST, monitor, MOREAU, mountfs, mountfsys, mountsys, MPE, mtch, mtcl, MTYSYS, my_DEMARC, mypass, mypcN

n/a, naadmin, NAMES, ncrm, NETBASE, NETCON, NETFRAME, NetICs, netlink, netman, NETMGR, NETNONPRIV, NETOP, netopia, NETPRIV,
netrangr, netscreen, NETSERVER, NETWORK, NEWINGRES, NEWS, news, NeXT, NF, NFI, NICONEX, nms, nmspw, nobody, noway, NONPRIV, ntacdmax, nuucpO
OCITEST, oem_temp,op, OP.OPERATOR, operator, OPERATOR, OPERVAX, oracle, ORDPLUGINS, ORDSYS, OUTLN, OutOfBox, owner


P

PAPER, pass, PASS, Pass, passwd, Passwd, PASSWORD, password, Password, pat, patrick, PBX, pc, PCUSER, PDP11, PDP8, PFCUser, PHANTOM, phoenix, piranha,
pmd, PO, PO8, poll, Polrty, POST, Posterie, postmast, POSTMASTER, postmaster, POWERCARTUSER, powerdown, PRIMARY,
prime, primenet, primeos, primos, primos_cs, PRINT, PRINTER, PRIV, private, prost, PSEAdmin, public, PUBSUB, pw, pwd, pwpQ
q, Q54arwms, QDI, qpgmr, qsecofr, qserv, qsrvbas, qsvr, qsysopr, quser, qwer


R

raidzone, rcust, rcustpw, RE, read, readonly, readwrite, REGO, REMOTE, replicator, REPORT, RJE, rje, RM, RMAIL,
rmnetlm, RMUser1, ro, ROBELLE, ROOT, root, Root, ROOT500, ROUTER, router, RSBCMON, RSX, rw, rwa, rwmaintS

sa, SABRE, SAMPLE, san fran 8, SAP*, satan, SCOTT, script, scriptkiddie, SECDEMO, secoff, secofr, secret, secure, security, SECURITY, SER, sertafu,
server, service, SERVICE, servlet, SETUP, setup, sex, shutdown, signa, SKY_FOX, sldkj754, smile, snake, SnuFG5, software, sp99dd, Spacve, spcl, speedxess, SPOOLMAN, spooml,
star, STEEL, STUDENT, su, Super, super, SUPERVISOR, support, SUPPORT, supportpw, switch, SWITCHES_SW, Sxyz, SY_MB, sybase, sync, synnet, SYS, sys,
sysadm, SYSADM, sysadmin, sysbin, SYSDBA, SYSLIB, syslib, SYSMAINT, SYSMAN, Sysop, system, SYSTEM, system_admin, SYSTEST, SYSTEST_CLIG, syxz, SZYXT

t0ch20x, t0ch88, TCH, teacher, tech, technolgi, tele, TELEDEMO, TELESUP, temp, temp1, TEST, test, testing, teX1, tiara, TIGER, tini, Tiny, tlah,
topicalt, topicnorm, topicres, Toshiba, toshy99, tour, TRACE, TRACESRV, trancell, trouble, TSDEV, TSEUG, TSUSER, TTPTHA, tutor, TzqFU

uClinux, UETP, umountfs, umountfsys, umountsys, unix, User, user, USER, USER_TEMPLATE,
USER0, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5, USER6, USER7, USER8, USER9, USERP, uucp, uucpadm, uwontguessmeV
VAX, VESOFT, Vextrex, VMS, VNC, VRR1


W
WANGTEK, web, WebAdmin, WebBoard, webdb, weblogic, webmaster, win, WINDOWS_PASSTHRU, WINSABRE, winterm, wodj, WOOD, WORD, WP, wradmin, write, www


X
xljlbj, XLSERVER, xo11nE, xp, xxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xyzall


Y
YES, youwontguessme, yxcv


Z
zbaaaca, Zenith, zeosx, zxcv


Numeric

0, 1, 1.1, 2, 5, 7, 12, 30, 110, 111, 123, 1111, 1234, 2002, 2003, 2222, 2600, 8429, 12345, 54321, 111111, 121212, 123123, 123456, 166816, 256256, 654321, 1234567, 1322222, 7061992, 11111111,
12345678, 19920706, 22222222, 88888888, 123456789, 1. 1, 1234qwer, 123abc, 123asd, 123qwe, 1RRWTTOOI, 240653C9467E45, 24Banc81, 3098z, 3ep5w2u, 4Dgifts, 4getme2, 4tas, 57gbzbOther
!@#$, !@#$%, !@#$%^, !@#$%^&, !@#$%^&*, !root, $ALOC$, $secure$, $system, %username%12, %username%123, %username%1234, (none), ?award, }

Как се разделя логически твърд диск и защо

Въпросът за организацията на твърдия диск след закупуване на компютър е широко позната, но тук ще се опитам да дам някой допълнителни бележки за не толкова запознатите.

Първо всички познаваме тези компютърни "спецове", които викаме, за да настроят новия ни компютър, говорещи на език, нещо средно между диалектен български и терминологичен английски. Трябва да знаете все пак какво правят и дали то ви е нужно. Първо ако все още не сте си закупили компютър, недейте да купувате такъв с инсталиран Windows(малко вероятно е да е настроен като хората). Можете да опитате да си инсталирате дори сами Windows - следвате точно инструкциите и в повечето случаи всичко е ОК. Има нещо, който е добре да знаете, дори да не си инсталирате сами Windows.

Как точно да организираме твърдия диск?

Можете да постъпите по следния начин : създавате 3 логически дяла(може и повече). Първият диск - С, му давате размер 5 GВ. Другите 2 ги разделяте по равно или в зависимост от това какво ще ги правите. В тях можете да съхранявате информацията си - данни, филми, програми, музика. Идеята на това разделение е, че така при необходимост преинсталирането на Windows става с форматиране на твърдия диск С, без да засягате важната си информация, която е в другите дискове. Важно е да запомните да не слагате никаква важна(дори и маловажна) информация на диска С. Той е системен и в него ще се поставят всички инсталации на програми, които имате.

Как се дели логически твърдия диск?

При чиста инсталация, т.е. на празен диск, е лесно - Windows инсталацията предлага тази възможност в менюто си. Ако обаче вече имате информация на дисковете и инсталиран Windows, проблема е по-голям. Можете да използвате програмата Partition Magic. Тя може да раздели дисковете, без да повреди данните ви. В нея трябва да укажете кои файлове в кои дискове ще отидат, след което програмата си върши сама работата. Целият процес трябва да отнеме не повече от 30-60 минути.

Източник: http://www.eadvise.info/

Математика

Аз като човек, вярващ че математиката е всесилна нАука, ви предлагам един тест, разработен преди 50 години по поръчка на НАСА Иванова за преценка на потенциалния мерак на мераклиите за чифтосване с нея, както и за разкриване на някои техни данни.

Първо вземете един калкулатор, моля! Следвайте инструкциите и не преминавайте към следващата точка, преди да сте решили предишната. Все пак тук сме културни хора, няма да се лъжем!
Започваме:

1.. Намисли си колко пъти в седмицата би искал да правиш любов.
2.. Умножи числото, което си намислил, по 50.
3.. Към полученото прибави 44.
4.. Сега умножи сумата по 200.
5.. Ако рожденият ти ден за тази година е минал, прибави към полученото 105. Ако още ти предстои да го празнуваш, прибави 104.
6.. Последна стъпка. От крайния резултат извади годината си на раждане. (Това значи да извадиш 1941, 1973 и т.н.) След тази сметка трябва да се получи петцифрено число.
И сега:
Първата цифра на резултата показва колко пъти седмично би искал да се любиш. Нали така? Но това не е всичко.


Последните две цифри показват възрастта ти, но и това не е всичко. Най-хубавото още предстои.Втората и третата цифра на резултата показват…

В КАКВА ПОЗА ОБИЧАШ ДА ГО ПРАВИШ, МРЪСНИК ТАКЪВ!!!!!!!!!

Бащата на интернет отиде в Google

Шейсет и две годишният мениджър, който прекара 11 години в MCI и последната му позиция бе старши вицепрезидент, отговарящ за технологичната стратегия, ще отговаря за разработката на новите продукти на търсачката
Google привлече на работа бащата на интернет Винт Сърф, дал приноса си в разработката на ключовите за мрежата комуникационни протоколи TCP/IP. Шейсет и две годишният мениджър, който прекара 11 години в MCI и последната му позиция бе старши вицепрезидент, отговарящ за технологичната стратегия, ще отговаря за разработката на новите продукти на търсачката. В MCI Сърф се занимаваше с мрежовите технологии, включително с услуги за комбиниране на данни, глас и видео и стоеше зад разработката на MCI Mail, едно от първите търговски приложения в мрежата. Когато започне работа в Google на 3 октомври, на табелката на офиса на Сърф ще бъде изписано „главен интернет проповедник”. Той ще запази поста си начело на ICANN, която издава разрешителните за нови домейни в интернет. Сърф ще остане и асоцииран изследовател в Jet Propulsion Laboratory на НАСА, където се занимава с един много „Google” проект, както се шегуват запознати. Той се опитва да открие начин да свърже интернет с космоса. Въпреки че ще докладва на ръководството на търсачката в Маутин Вю, Сърф няма да се мести в Силиконовата долина, за да остане близо до семейството си.

Източник : IDG.BG

Здравейте

Да открием този Blog с едно здравейте на всички, които някога и някъде ще прочетат тези изречения!!!!